Procedura reklamacyjna

 1. Niniejsza procedura reklamacyjna została przygotowana zgodnie z przepisami Ustawy Dz.U. nr 89/2012, Kodeks Cywilny Dz.U. nr 513/1991 Dz.U., Kodeks handlowy i Dz.U.634/1992 Ustawa o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami, które mają zastosowanie do towarów konsumpcyjnych, w przypadku których uprawnienia kupującego z tytułu odpowiedzialności za wady są wykonywane w okresie gwarancji.
 2. Okres gwarancji na towary konsumpcyjne wynosi 24 miesiące i ulega wydłużeniu o czas, w którym towar podlegał naprawie gwarancyjnej.
 3. Kupujący może złożyć uzasadnioną reklamację poprzez odesłanie towaru na nasz adres: DriveNet s.r.o., Jeronýmova 62/24, Liberec, 460 07, Republika Czeska, mail: info@czeszki.pl
 4. Kupującemu zostaje wysyłane elektroniczne potwierdzenie przyjęcia reklamowanego towaru.
 5. Prawo do reklamacji wygasa w przypadku:
  • zużycia rzeczy podczas jej normalnego użytkowania
  • nieprofesjonalnego obchodzenia się i użytkowania niezgodnie z instrukcją lub instrukcją obsługi
  • szkody spowodowanej działąlnością żywiołów (np. woda, ogień, burza itp.)
  • uszkodzenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem
  • uszkodzenia towaru w transporcie (reklamacja rozpatrywana bezpośrednio u przewoźnika)
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar jest kupującemu naprawiany bezpłatnie. Jeśli jest to wada nie do naprawienia, towar wymieniany jest na nowy. W przypadku wymiany towaru rozpoczyna się nowy okres gwarancji.
 7. Termin rozstrzygnięcia reklamacji, w tym usunięcia wady, wynosi bez zbędnej zwłoki 30 dni kalendarzowych, chyba że strony postanowią inaczej. Termin na rozstrzygnięcie reklamacji rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia sprzedwacy wady przez sprzedawcy. W przypadku niedotrzymania terminu kupujący ma prawo do wymiany wadliwego towaru lub odstąpienia od umowy kupna.
 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar odsyłany jest na adres kupującego. W takim przypadku sprzedającemu przysługuje zwrot kosztów związanych z odesłaniem towaru do kupującego.
Niniejsza procedura reklamacyjna wchodzi w życie 1.1.2021 r. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w postępowaniu reklamacyjnym.